Strategija lokalnega razvoja

Povzetek SLR

Strategija lokalnega razvoja Mežiške doline za obdobje 2014 – 2020 opredeljuje izhodišča za lokalni razvoj na območju štirih občin Mežiške doline in sicer: Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje in Ravne na Koroškem. Območje LAS Mežiške doline pokriva 303km², na območju pa živi 25.108 prebivalcev. Območje predstavlja zaokroženo geografsko in funkcionalno celoto, ki jo povezujejo skupne socialne in ekonomske značilnosti ter dolgoletna podeželska tradicija in industrijska dediščina.

Območje je homogeno in dovolj veliko, da premore dovolj kritične mase človeških in ekonomskih virov za uresničitev SLR, ki smo jo oblikovali za območje, ki ima skupne izzive in cilje. Pri izdelavi tega pomembnega dokumenta smo spodbujali in krepili partnersko sodelovanje. V pripravo smo vključevali tako strokovne institucije, kot tudi širok krog zainteresiranih lokalnih akterjev, ki zastopajo interese različnih skupin na območju. Vsi sodelujoči so konstruktivno prispevali k vsebini SLR. Skozi celoten proces priprave SLR smo uresničevali načelo oz. pristop »od spodaj navzgor«, saj smo cilje in ukrepe za dosego le-teh oblikovali na osnovi pobud in predlogov, ki izhajajo iz potreb lokalnega okolja.

SLR Mežiške doline je v skladu s cilji Programa razvoja podeželja RS 2014-2020, Operativnim programom za kohezijsko politiko 2014-2020 in Regionalnim razvojnim programom Koroške regije.

V SLR smo vključili vsa štiri tematska področja ukrepanja, ki so bila opredeljena kot ključni izzivi pri zasledovanju ciljev EU in so relevantna tudi za razvojne potrebe območja LAS.

V prvi vrsti si bomo prizadevali za ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest, predvsem s spodbujanjem podjetnosti s poudarkom na razvoju socialnega podjetništva in z aktiviranjem lokalnih človeških potencialov, predvsem mladih. Razvili in nadgradili bomo lokalno ponudbo ter okrepili povpraševanje po lokalnih pridelkih in izdelkih ter oživili mestne tržnice.

Razvijali bomo trajnostni turizem in s povezovanjem in sodelovanjem pomembnih akterjev bomo Mežiško dolino predstavili kot turistični produkt za 3E turizem za zahtevne domače in tuje goste. Razvijali bomo dejavnosti za prosti čas, kulturne dejavnosti in spodbujali aktivni in zdrav življenjski slog ter zagotavljali infrastrukturo za kakovostnejše življenjsko in bivalno okolje v Mežiški dolini. Z usmerjenimi aktivnostmi bomo informirali in osveščali prebivalstvo o pomenu varstva okolja in narave. Vzpostavili bomo inovativna partnerstva in povezave za oblikovanje in izvajanje aktivnosti za prepoznane ranljive ciljne skupine na območju Mežiške doline

Zavedamo se, da samo s sredstvi CLLD ne bomo mogli uresničiti vseh strateških ciljev območja, verjamemo pa, da lahko z javno-zasebnih partnerstvom, medsektorskim sodelovanjem, ob pomoči sredstev CLLD ter lastnih človeških in finančnih potencialov prispevamo k celovitemu in trajnostnemu razvoju lokalnega okolja.