Kaj je Javni poziv?

Ena izmed poglavitnih nalog Lokalnih akcijskih skupin je priprava in izvedba Javnih pozivov. To pomeni, da LAS razpiše določeno število nepovratnih sredstev na eno izmed tematskih področij, navedenih v Strategiji lokalnega razvoja (SLR):

 • Ustvarjanje novih delovnih mest
 • Osnovne storitve na podeželju
 • Varstvo okolja in ohranjanje narave
 • Vključenost ranljivih skupin

 

Na javni poziv se lahko prijavijo vsi lokalni akterji – javne ustanove, podjetja, društva, občine, fizične osebe… Skupaj z besedilom Javnega poziva se na splet objavi tudi navodila za uspešno prijavo in pravila, ki jim je potrebno dosledno slediti. Pomembno je ločiti med sredstvi, ki prihajajo iz Evropskega sklada regionalni razvoj (ESRR), ter sredstvi iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), saj se pravila za pridobivanje sredstev iz teh skladov precej razlikujejo. Prijavljene projekte pregleda in oceni neodvisna strokovna komisija, nato pa predlog komisije potrdi ali zavrne Upravni odbor LAS.

Vloge potrjenih projektov LAS posreduje na pristojni organ. V primeru sredstev iz EKSRP je to Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, v primeru ESRR pa je to Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Pristojni organ prejete vloge pregleda, nato pa odobri ali zavrne. Odobrene vloge potrdi z odločbo, kar označuje zeleno luč za začetek izvajanja operacij. Prijavitelj projekta je dolžan sproti zbirati vsa dokazila o opravljenih aktivnostih, ki jih je zapisal v prijavi operacije – fotografije dogodkov, liste prisotnih na predavanjih, plačane račune… Ob zaključku operacije prijavitelj na LAS odda zahtevek za sredstva z vsemi dokazili. LAS vlogo uredi in posreduje na pristojni organ v pregled. Kontrolorji vlogo pregledajo in v primeru pomanjkljivosti pozovejo prijavitelja, da vlogo dopolni. Nato zahtevek odobrijo in sprožijo postopek izplačila sredstev.

Dolžnosti LAS Mežiške doline so svetovati potencialnim prijaviteljem, pomoč pri pripravi operacij in podpora pri izvajanju operacij.

Pravila za objavo Javnega poziva, povzeta iz uredbe CLLD:

 • LAS mora objaviti javni poziv za izbor operacij najmanj en mesec pred izborom operacij.
 • LAS mora izbrati operacije na transparenten način v skladu s postopkom in merili za izbor, opredeljenimi v SLR.
 • Izbirni postopek operacij mora biti vnaprej določen v SLR, dokumentiran, pregleden in mora omogočati dopolnitev in razjasnitev operacij, možnost pritožbe ter preprečevati konflikt interesov pri izbiri operacij. Iz ocenjevanja posamezne vloge na javni poziv se mora izločiti vsak, ki je kakorkoli povezan s prijaviteljem operacije (npr. sorodstvene vezi, prijavitelj operacije, članstvo v društvu, organizaciji ali delovno razmerje). O poteku izbirnega postopka operacij mora biti zagotovljena revizijska sled tako, da je mogoče kadarkoli ugotoviti celoten potek postopka.
 • Pri določanju rokov za dopolnitev vloge in odločitev o vlogi mora LAS smiselno upoštevati določbe zakona, ki ureja splošni upravi postopek.
 • LAS mora operacije, izbrane na podlagi javnega poziva, predložiti v odobritev ARSKTRP ali MGRT.
 • Poziv na dopolnitev vloge oziroma zahtevka za izplačilo sredstev se posreduje na naslov LAS.
 • ARSKTRP oziroma MGRT odločita o odobritvi oziroma zavrnitvi operacije, obvestilo o odločitvi pa se posreduje LAS. MGRT z upravičencem, ki mu je bila odobrena operacija za sofinanciranje s sredstvi ESRR, sklene pogodbo o sofinanciranju.
 • Upravičenec lahko v obdobju izvajanja operacije in pred nastankom sprememb največ dvakrat zaprosi za spremembo operacije v skladu s posebnimi pogoji, določenimi v tej uredbi za zadevni sklad.