Povezani za vse generacije (EKSRP)

Zadnje novice

Prijavitelj operacije: LAS Mežiške doline

Partnerji: Občina Ravne na Koroškem, Občina Prevalje, Občina Mežica, Občina Črna na Koroškem

Trajanje operacije: 1. Faza: 1. 12. 2020 – 30. 7. 2021
2. Faza: 1. 8. 2020 – 29. 7. 2022

Starejši in gibalno ovirani občani Mežiške doline so zaradi slabih prometnih povezav, odsotnosti avtomobila in oddaljenosti, prevečkrat izolirani, osamljeni in zato posledično ne zapuščajo svojih domov in se ne vključujejo v družabno življenje.

Z operacijo želimo dvigniti kvaliteto bivanja prebivalcev Mežiške doline z vzpostavitvijo sistema prevozov za starejše in invalide na območju celotne doline, z aktivnostmi za razvoj dejavnosti za prosti čas in razvoj kulturnih dejavnosti s poudarkom na aktiviranju otrok in mladine, vključno z zagotavljanjem potrebne infrastrukture.

Želimo krepiti obstoječe in uvajati nove programe za ranljivejše ciljne skupine prebivalcev – vzpostavljanje inovativnih partnerstev, ki bodo sposobna oblikovati in izvajati mrežo storitev za zmanjšanje tveganja socialne izključenosti in revščine.

 

Več novic